Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemene verkoopsvoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden, welke voorgaan op alle andere voorwaarden, zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding door ons aanvaard. Alle andere voorwaarden welkeons zouden meegedeeld, worden geacht door ons niet aanvaard te zijn, behoudens uitdrukkelijk beding.Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de koper geacht kennis genomente hebben ten laatste op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. De bestelling wordt dienvolgens beheersd door deze algemene voorwaarden, onafhankelijk van de voorwaarden van de koper. 

Artikel 2 –Prijs.

Onze prijzen worden slechts ter indicatieve titel gegeven. Zij kunnen op elk ogenblik herzien worden in de loop van de uitvoering van de bestelling. Behoudens andersluidend beding, worden onze goederen verkocht zonder plaatsing zijn niet inbegrepen. Onze goederen worden gefactureerd franco magazijn, alle andere kosten zijnsupplementair. De prijzen gegeven in buitenlandse deviezen zijn gebaseerd op de koers van toepassing op het ogenblik van de factuur. 

Artikel 3 –Leveringstermijnen.

De leveringstermijnen zijn uitsluidend ten strikt indicatieve titel gegeven. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding kan het nietnaleven van een leveringsterminjn, evenmin als een vertraging voor weldanige reden ook, aanleiding gegeven noch tot verbreking van de overeenkomst, noch tot de verschuldigdheid van een schadebeding. In alle gevallen van overmacht, behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of om ze geheel of gedeeltelijk te verbreken, zonder dat deze gehele of gedeeltelijke verbreking aanleiding kan geventothet betalen van schadevergoeding of tot niet-betaling van hetgeen werd geleverd ofuitgevoerd.

Artikel 4 –Verzending.

De goederen reizen op risico van de koper zelfs ingeval van verzending door deverkoper. De koper dient de goederen na te kijken bij aankomst. 

Artikel 5 –Aanvaarding en opmerkingen.

De goederen worden geacht aanvaard te zijn in de lokalen van de verkoper. In elk geval brengt de overhandiging van de goederen aan de koper de goedkeuring ervan mee van rechtswege. Elke opmerking dient gedaan te worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Tevens zal geen enkele betwisting worden weerhouden nadat de goederen werden hervormd, hersteld, of bewerkt op welkdanige manier ook door de koper. Ingeval van non-conformiteit vandeverkoper het recht deze te vervangen of ze te veranderen, zonder welkdanige verplichting ook, en kan de koper geenzins de verbreking van de bestelling op deze basis eisen, noch de teruggave van het reeds betaalde, en evenmin de betaling van schadevergoeding voor welkdanige reden ook. De teruggave wordt slechts aanvaard indien wij hieromtrent op voorhand ons akkoord me hebben betuigd en indien ze ons franco toekomen. De materiele vatstelling van het voorwerp van de opmerking dient tegensprekelijk teworden gedaan binnen de drie dagen volgend op de ontvangst van de protestbrief. 

Artikel 6 –Betalingen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidend schrijftelijke vermelding, op de zetel van onze vennootschap, bij levering. Elke vertraging in de betaling brendt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest opvan 1,5 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien zal bij niet betalen van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van1,5 % verschuldigt zijn met een minimum van 15,00 €. Elke betwisting van de factuur dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehouh. Bijafwijkingaanart.1583B.W.enbijakkoordtussenpartijen, zaldeeigendomvan deverkochte goederen slechts op de koper overgaan na volledige betaling van de prijs, zelfs indien de goederen veranderingen hebben ondergaan. Elke betaling per cheque en/of per wissel wordt slechts aanvaard ingeval van goede afloop. Indien nodig, of indien hij een gebrek aan solvabiliteit van de koper vaststelt, heeft de verkoper het recht tijdelijk of definitief zijn leveringen of prestaties stop te zetten zonder tot enige schadevergoeding gehouden tezijn.

Artikel 8 –Waarborg.

De verkoper kan in geen enkel gevalaansprakelijk worden gesteld voor verborgen nochvoor zichtbare gebreken en evenmin voor de non-conformiteit ( zichtbaar of niet) van de geleverde goederen. Voor alle vorderingen betreffende de verantwoordelijkheid van de producten, zal de koper zich dienen te richten naar defabrikant. 

Artikel 9 -Annulatie.

Ingeval van annulering van de bestelling door de koper, behoudt de verkoper  zichhet recht voor om van de koper een forfaitair bepaalde schadevergoeding te eisen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag. In dit geval worden de reeds betaalde voorschotten definitief aan de verkoper toegekomen te zijngeacht. De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling, zelfs beverstigd, te annuleren,ingeval de leverancier of de fabrikant ingebreke blijftteleveren, zonderdat de koper om het even welke schadevergoeding kan eisen. 

Artikel 10 –Niet-toepassing.

Ingeval één of andere clausule van onderhavige voorwaarden niet tussen partijen wordttoepasselijk geacht, dan kan dit feit niet worden aanzien als een afzien van detotaliteit van dezevoorwaarden. 

Artikel 11 –Bevoegdheidsbeding.

Alle betwistingen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Namen. 

Enkel de Belgische wet is toepasselijk

Commentaires
* L'e-mail ne sera pas publié sur le site web.